Strategia de instruire a site-ului / Стратегия учебного сайта / Strategy training site

01.09.2017 00:00 Администратор
Печать

 

STRATEGIA SITE-ULUI DE INSTRUIRE


Site-ul reflectă planificarea actuală, organizarea și conținutul procesului de învățământ în Universitatea Slavonă.

Scopul principal al site-ului este sprijinul educațional-metodic, informațional-normativ, consultativ-organizatoric și susținerea procesului de învățământ, realizat de către fiecare student în mod individual.

În site sunt aplicate inovații în organizarea procesului educațional-metodic, tehnologii informaționale contemporane. Site-ul conține planuri de învățământ după specialități, programe analitice ale disciplinelor acadtmice, manuale de autor, materiale didactice, prelegeri, activitățile de instruire și training-uri. Studenților Universității Slavone sunt disponibile: forumul, catalogul de performanțe, rating-ul studenților după specialitate.

Algoritmul site-ului nu diferă de algoritmul instruirii a studentului în Universitatea Slavonă. La fiecare disciplină de instruire studentul studiază materialul teoretic, exercită sarcini practice și training-uri. Pentru obținerea unei notei medii actuale este aplicată evaluarea intermediară – să efectueze cel puțin 2 sarcini de control. La examen sunt admiși studenții care au media pozitivă (de la 5 la 10). Examenele sunt desfășurate în strictă conformitate cu orarul, care este publicat cu 15 zile înainte de începerea sesiunii de examinare.

Pentru obținerea consultațiilor curente pe site sunt publicate orarul consultaţiilor la cadrele didactice la toate disciplinele academice. Pentru referințe, informații suplimentare, soluționarea diferitor situații educaționale studenții apelează la pagina corespunzătoare a forumului.


СТРАТЕГИЯ УЧЕБНОГО САЙТА


Сайт отражает текущее планирование, организацию и содержание учебного процесса в Славянском университете.

Основная цель сайта – учебно-методическое, нормативно-информационное и организационно-консультативное обеспечение и сопровождение учебного процесса, осуществляемое каждым студентом индивидуально.

В сайте применены инновации в организации учебно-методического процесса, современные информационные технологии. Сайт содержит учебные планы специальностей, аналитические программы учебных дисциплин, авторские учебники, учебные пособия, тексты лекций, учебные задания и тренинги. Студентам Славянского университета доступны: форум, журнал успеваемости, студенческий рейтинг по специальности.

Алгоритм сайта не отличается от алгоритма обучения студента в Славянском университете. По каждой учебной дисциплине студент изучает теоретический материал, выполняет практические задания и тренинги. Для получения средней текущей оценки применяется промежуточный контроль – выполнение не менее 2-х контрольных заданий. К экзамену допускаются студенты, имеющие положительный средний балл (от 5 до 10). Экзамены проходят в строгом соответствии с расписанием, которое публикуется за 15 дней до начала экзаменационной сессии.

Для получения текущих консультаций на сайте публикуются графики консультаций преподавателей по всем учебным дисциплинам. За справками, дополнительной информацией, разрешением различных учебных ситуаций студенты обращаются на соответствующую страницу форума.

STRATEGY OF SU TRAINING WEB-SITE

The site reflects the current planning, organization and content of the educational process at the Slavonic University.

The main goal of the site – provide the students of the University with the educational learning materials, normative and advisory support for every student of the University.
The site has applied innovations in the organization of educational and methodical process, modern information technology. The site contains educational plans on specialties, analytical programs of academic disciplines, original textbooks, manuals, collections of lectures, tasks and trainings. Students of the Slavonic University have access to: the forum, students’ progress record, students’ specialty rating.

The site algorithm is the same as the student's learning algorithm at the Slavonic University. The student studies theoretical material, perform practical exercises and trainings on each discipline. To get the average mark on a subject students should do at least two control tasks – formative assessment. Those who get the positive average mark (from 5 to 10) are admitted to exams. Exams are held according to the time-table which is published 15 days before the start of the examination session.

There is a schedule for teachers’ consultations on each academic discipline published on the site.

For additional information, details, for solving a variety of learning situations students turn to the appropriate page of the forum.

Обновлено 12.04.2020 09:39